HOME PROGRAMMA INSCHRIJVEN ONDERWIJSINSTELLINGEN 2011 2009 2008 2007
terug naar overzicht workshops
Aanpak van kansenarmoede: Kwestie van gedragsverandering

De hervormingen van de stad zullen ook het armoedebeleid veranderen. De gemeente wil zich met name toeleggen op het aanpakken van kansenarmoede. De gemeente gaat er in haar aanpak van uit dat armoede meer is dan een financieel probleem. De bestrijding van armoede moet zich daarom op meer richten dan op inkomensondersteunende activiteiten. De gemeente wil armoede voorkomen en wil stimuleren dat mensen die in de armoede zitten, daar weer uitkomen. Het nieuwe beleid gaat uit van de begrippen ‘eigen kracht’ en ‘wederkerigheid’. Als een beroep wordt gedaan op de overheid, wil de overheid ook een beroep doen op de burger om te investeren in zichzelf (zijn eigen kansen). Alleen als de oorzaken van de problemen worden aangepakt, kunnen er duurzame oplossingen komen. Maar hoe kan de gemeente burgers ertoe bewegen om te investeren in zichzelf en effectief bevorderen dat zij hun gedrag aanpassen? Roeland van Geuns, Lector Armoede & Participatie aan de Hogeschool van Amsterdam, zal ingaan op de vraag hoe de gemeente kan proberen de autonome motivatie, en dus het gedrag, van burgers te veranderen. Hans Bosselaar, verbonden aan het onderzoeksprogramma Governance of Activation van de VU, zal ook ingaan op gedrag, maar dan vooral dat van de gemeente. De gemeente moet zijn armoedeprogramma’s meer afstemmen op de behoeftes van burgers en dus minder aanbodgericht denken.

Sprekers
Dr. R. van Geuns (HvA)
Mr.dr. Hans Bosselaar (VU)
Annet Tesselaar (Dienst Werk een Inkomen)


Dr. Roeland van Geuns
Hogeschool van Amsterdam / Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Profiel: Roeland van Geuns is Lector Armoede en Participatie. Hij is actief op het brede terrein van de sociale zekerheid. Daarbinnen ligt de nadruk op de beleidsterreinen schuldhulpverlening, re-integratie en armoedebestrijding en -preventie. De afgelopen jaren heeft hij zich vooral bezig gehouden met vragen rondom de verhoging van de effectiviteit van de uitvoering van het overheidsbeleid en professionalisering van die uitvoering. Dat doet hij door onderzoek naar en advisering over deze aspecten. Veelal richt zijn  werk zich op de uitvoerders en de vraagstukken waar zij tegenaan lopen alsmede op de vraag welke differentiatie van uitvoering en inzet van instrumenten noodzakelijk is gelet op de diversiteit onder en binnen de doelgroep.


Mr.dr. Hans Bosselaar
Vrije Universiteit Amsterdam

Profiel: Hans Bosselaar is als academic manager voor twee dagen in de week verbonden aan het onderzoeksprogramma Governance of Activation dat zich richt op de governance van activeringsbeleid. Activeringsbeleid is geslaagd als de betrokkene in staat is om zelfstandig adequate keuzes te maken rond arbeid, levensloop, scholing, etc. Daarnaast is Bosselaar als zelfstandig gevestigd onderzoeker gevestigd met bureau MECCANO kennis voor beleid. In beide functies is hij als onderzoeker/projectleider betrokken bij onderzoek op het terrein van arbeidsmarkt en sociale zekerheid.