HOME PROGRAMMA INSCHRIJVEN ONDERWIJSINSTELLINGEN VERSLAGEN 2009 2008 2007
terug naar overzicht workshops
Amsterdamse Structuurvisie: Binnenstad vs. Nieuw-West, nieuwe mobiliteits- en segregatieproblemen?

Welke kant moet Amsterdam op bewegen om ook in de toekomst bereikbaar, economisch sterk en duurzaam te zijn? In de Structuurvisie, die in 2011 is vastgelegd, probeert de gemeente een antwoord op deze vraag te geven. Er zijn in dit document vier ruimtelijke bewegingen geconstateerd langs welke lijnen de stad zich in de toekomst zal ontwikkelen. De uitrol van het centrummilieu buiten de ring is daarvan een belangrijke. Dit beleid brengt echter ook problemen met zich mee. In deze workshop worden twee belangrijke zorgen van de gemeente vanuit een wetenschappelijke invalshoek besproken met Nieuw-West als voorbeeld. Luca Bertolini, Professor of Urban and Regional Planning aan de UvA, zal ingaan op vragen rondom mobiliteit: Hoe kan Nieuw-West beter ontsloten worden? Moet het stadsdeel zich hierbij richten op het centrum van de stad, of moet het juist proberen zich als nieuw centrum binnen de metropoolregio te positioneren? Is het creëren van het een goede verbinding met Schiphol hier misschien een oplossing? Een grote zorg van de gemeente bij het uitrollen van het centrummilieu is de toenemende segregatie tussen arm en rijk. De ringweg is daarbij de scheidslijn. Henri de Groot, Professor in Regional Economics and Dynamics aan de VU, zal betogen dat segregatie niet altijd onwenselijk is. Volgens hem zou de gemeente zich vooral moeten inzetten voor een optimale menging van verschillende bevolkingsgroepen. Voor Nieuw-West is het vooral van belang om te weten of het gebied zich op het moment links of rechts van deze optimale menging bevindt. Remco Daalder, van de Dienst Ruimtelijke Ordening, zal de workshop inleiden en voorzitten.

Sprekers
Prof. dr. Luca Bertolini (UvA)
Prof. dr. Henri de Groot (VU)
Remco Daalder (Dienst Ruimtelijke Ordening)


Prof. dr. Luca Bertolini
Universiteit van Amsterdam / Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies

Profiel: Luca Bertolini (1963) is hoogleraar Planologie. Hij houdt zich in het bijzonder bezig met de integratie tussen de domeinen van stedelijke en regionale planning en van verkeer, vervoer en infrastructuur. Kenmerkende vraagstukken van deze integratie zijn de ontwikkeling van regionale stelsels van locaties en vervoersnetwerken in samenhang, de identificatie van strategieën voor duurzame mobiliteit in steden en regio’s, en de planning van grootschalige infrastructuurprojecten.

Prof. dr. Henri de Groot
Vrije Universiteit / Ruimtelijke economie

Profiel: Henri L.F. de Groot (1971) is hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is tevens programmacoördinator van de bacheloropleiding Economie en Bedrijfseconomie en de masteropleiding Spatial, Transport and Environmental Economics. Daarnaast is hij verbonden aan het Tinbergen Instituut en Ecorys en Academic Partner bij het Centraal Planbureau. Zijn onderzoeksinteresses liggen op het terrein van regionale en stedelijke economie, economische groei, internationale handel, meta-analyse en energie- en milieueconomie. Op al deze terreinen heeft hij uitgebreid gepubliceerd. Hij is onder andere (mede-)auteur van de studie Stad en Land en de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam.